Del på Facebook   Print siden

Skal børnene kunne meldes midlertidig ud af dagtilbud i Randers Kommune?

Randers
Mandag 10. januar 2022 kl. 15:00

Skal børnene kunne meldes midlertidig ud af dagtilbud i Randers Kommune?
Arkiv billede


Af Carina Kondrup

Skal børnene kunne meldes midlertidig ud af dagtilbud i Randers Kommune?

På et udvalgsmøde d. 10. januar skal Børne og Familieudvalget i Randers Kommune tage stilling til muligheden for at melde børnene midlertidig ud af dagtilbuddene.

Resume
I forbindelse med den stigende covid-19 smitte i samfundet oplever dagtilbudsområdet i Randers Kommune et højere fravær af personale.

På sigt, hvis den stigende smitte i samfundet fortsætter med dertil hørende stigende fravær af personalet i dagtilbud, er det forvaltningens vurdering, at det kan give pædagogiske og driftsmæssige udfordringer for de enkelte dagtilbud i Randers Kommune. På baggrund af KLs udmelding er det en mulighed, at det i Randers Kommune i en periode bliver muligt for forældrene midlertidigt at udmelde deres barn af dagtilbud.

Det vil være efter en konkret vurdering af forvaltningen (dagtilbudschefen), hvornår og i hvilken periode tilbuddet om midlertidig udmeldelse skal gives til forældrene i konkrete dagtilbud, der er hårdt ramt af fravær af personale. Mulighederne for midlertidig udmeldelse af dagtilbud betyder, at forældre fritages for forældrebetaling i den periode, hvor barnet er midlertidig udmeldt.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

- at forældre i konkrete dagtilbud i perioden fra den 17. januar 2022 til den 30. juni 2022 får mulighed for at foretage en midlertidig udmeldelse af deres barn fra Randers Kommunes dagtilbud, såfremt forvaltningen (dagtilbudschefen) vurderer, at der er et behov for dette grundet højt fravær af det pædagogiske personale i det konkrete dagtilbud,

- at de børn, der udmeldes midlertidigt af dagtilbud i perioden fra den 17. januar 2022 til den 30. juni 2022, automatisk indmeldes igen i dagtilbud til den 1. juli 2022,

- at den midlertidige udmeldelse af dagtilbud kan ske med dags varsel,

- at indmeldelsen i dagtilbud på ny kan ske med dags varsel,

- at barnet er sikret at kunne vende tilbage til samme stue og samme daginstitution igen, eller til samme dagplejer og

- at udgifterne forbundet med forslaget om midlertidig udmeldelse af dagtilbud med manglende forældrebetaling til følge finansieres af dagtilbudsområdets samlede budget i 2022.

Sagsfremstilling

Stigende fravær af personale i dagtilbud grundet covid-19

I forbindelse med den stigende covid-19 smitte i samfundet oplever dagtilbudsområdet i Randers Kommune et højere fravær af personale. Dette skyldes, at personalet er smittet med covid-19, hjemsendt til test på grund af symptomer på covid-19, eller hjemsendt til test grundet de er nær kontakt. Endvidere er der flere steder udfordringer med at få vikarer, når det faste personale har fravær. På sigt, hvis den stigende smitte i samfundet fortsætter med dertil hørende stigende fravær af personalet i dagtilbud, er det forvaltningens vurdering, at det kan give pædagogiske og driftsmæssige udfordringer for de enkelte dagtilbud i Randers Kommune.

Kommunernes nuværende muligheder

På baggrund af kommunernes henvendelse har Børne- og Undervisningsministeriet og KL beskrevet, hvilke muligheder der findes inden for rammerne af dagtilbudsloven, såfremt et højt personalefravær gør, at det pædagogiske tilbud er vanskeligt at opretholde. Ministeriet har udmeldt, at der ikke for nuværende er et sundhedsmæssigt grundlag for at indføre restriktioner på dagtilbudsområdet, der giver kommunerne mulighed for at dimensionere med afsæt i covid-19. Kommunen har derfor i henhold til dagtilbudsloven pligt til at sikre forældrene en pasningsgaranti.

KL fremhæver, at kommunerne har følgende muligheder:

Kommunen kan fastsætte retningslinjer, der giver forældre mulighed for midlertidigt at tage deres barn ud af et dagtilbud med efterfølgende garanti for en plads, når forældrene ønsker det igen
Kommunen kan ved optagelse af et barn i dagtilbud vurdere barnets tidsmæssige behov for pasning og tilbyde barnet en deltids- eller fuldtidsplads, som svarer hertil
Kommunen kan vurdere, hvorvidt dagtilbuddenes åbningstid modsvarer det lokale behov for pasning. Kravet i dagtilbudsloven er, at den daglige åbningstid skal udgøre et reelt pasningstilbud, og at åbningstiden under ét skal fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud
Det pædagogiske personale kan derudover opfordre forældre til at huske at give besked ved børns ferie, sygdom eller fravær i øvrigt, da det kan aflaste behovet for vikarer. Dette sker allerede i dag i Randers Kommune.

KL beskriver også, at kommunerne har forpligtigelse til at afsøge alle muligheder for at opretholde almindelig drift og dermed en fuld åbningstid for alle børn, der modsvarer pasningsbehovet.

Forslag om mulighed for midlertidig udmeldelse af dagtilbud

På baggrund af KLs udmelding er det en mulighed, at det i Randers Kommune i en periode bliver muligt for forældrene midlertidigt at udmelde deres barn af dagtilbud.

På nuværende tidspunkt er der i Randers Kommune mulighed for, at forældre kan få et såkaldt orlovsbevis. Reglerne for et orlovsbevis er, at forældrene udmelder deres barn af dagtilbuddet for en periode på mindst 8 uger. Forældrene er samtidig sikret en plads i samme institution, men ikke på samme stue, når barnet vender tilbage efter de 8 uger eller mere. Muligheden findes også i dagplejen, men her er man ikke sikret at komme tilbage til samme dagplejer. Forældrene har en måneds varsel til den 1. eller den 16. i måneden til at søge orlovsbeviset.

Forvaltningen forslår at give forældre i konkrete dagtilbud mulighed for en midlertidig udmeldelse af børn fra dagtilbuddet uden den normale frist på en måneds varsel, såfremt forvaltningen (dagtilbudschefen) vurderer, at der ikke kan opretholdes et tilfredsstillende pædagogisk tilbud til børnene på grund af manglende personale, der har fravær grundet covid-19 sygdom eller isolation. Forældrene er sikret en plads til deres barn i samme institution og på samme stue, når barnet vender tilbage efter den midlertidige udmeldelse. Ligesom forældre i dagplejen er sikret en plads hos den samme dagplejer, når barnet vender tilbage efter den midlertidige udmeldelse.

Forslaget indebærer, at forældre kan udmelde deres barn midlertidigt fra en plads i den kommunale dagpleje, samt en vuggestueplads og børnehaveplads i en kommunal eller selvejende daginstitution i Randers Kommune i perioden fra den 17. januar 2022 til den 30. juni 2022. Den midlertidige udmeldelse kan foretages med en dags varsel. Der kan ligeledes ske indmeldes igen med en dags varsel for barnet, der midlertidigt er udmeldt af dagtilbuddet. Der kan godt ske mere end en midlertidig ind- og udmeldelse af barnet i perioden fra den 17. januar til den 30. juni 2022.

Det vil være efter en konkret vurdering af forvaltningen (dagtilbudschefen), hvornår og i hvilken periode tilbuddet om midlertidig udmeldelse skal gives til forældrene i konkrete dagtilbud, der er hårdt ramt af fravær af personale. I praksis vil det samme dagtilbud kunne blive ramt flere gange i perioden af udfordringer med høj covid-19 smitte hos og isolation af personalet. Forældrene vil derfor flere gange kunne have muligheden for en midlertidig udmeldelse og indmeldelse af dagtilbuddet. Midlertidig udmeldelse af dagtilbuddet kan kun ske i den periode, der er fastsat af forvaltningen.

Den midlertidige udmeldelse ophører automatisk den 1. juli 2022 og dermed også muligheden for at ansøge herom. Fra den 1. juli 2022 er barnet igen indmeldt i dagtilbuddet, og opsigelse er herefter med vanlig frist på en måneds varsel til den 1. eller den 16. i måneden. På dagtilbudsområdet er juli ikke betalingsfri måned, og der er en forventning om, at hvis ordningen med midlertidig udmeldelse også løber i juli måned, vil mange forældre udmelde barnet i sommerferien, hvilket vil give en væsentlig forøget udgift for Randers Kommune ved en manglende forældrebetaling.

Mulighederne for midlertidig udmeldelse af dagtilbud betyder, at forældre fritages for forældrebetaling i den periode, hvor barnet er midlertidig udmeldt. Søskendetilskud og mulighederne for økonomisk friplads vil fortsat være gældende.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange forældre der vil benytte sig af en eventuel mulighed for midlertidigt at udmelde deres barn af dagtilbud. Udgifterne for Randers kommune ved den manglende forældrebetaling vil afhænge af, hvor mange forældre der vil benytte sig af en eventuel midlertidig udmeldelse og hvor længe den midlertidige udmeldelse står på.

Fraværende personale og fremmødte børn i dagtilbud

Forvaltningen har i perioden fra den 3. til den 5. januar 2022 bedt dagtilbudsområdet om at opgøre antallet af fremmødte børn og fraværende personale i dagtilbud

Økonomi

Forældrebetalingen pr. måned for en fuldtidsplads til et børnehavebarn er på 1.854 kr. og 3.069 kr. for et vuggestuebarn. Dertil kommer forældrenes betaling til frokostordning på 655 kr. pr. måned. Forældrebetalingen for en fuldtids dagplejeplads er på 2.604 kr. pr. måned. Forældre, der vælger midlertidigt at udmelde deres barn af dagtilbuddet, vil få en tilbagebetaling af forældrebetalingen for de dage, hvor barnet ikke har været indmeldt. Der udregnes et gennemsnitligt beløb for forældrebetalingen pr. dag, hvor der tages udgangspunkt i, at der er 30 kalenderdage om måneden. Pr. dag svarer det til 61,80 kr. for et børnehavebarn, 102,30 kr. for et vuggestuebarn, 21,83 kr. for frokostordning og 86,80 kr. for et barn i dagplejen, som forældre vil skulle have tilbagebetalt, hvis de midlertidigt udmelder deres barn af dagtilbud.

Endvidere vil daginstitutionerne i perioden for barnets midlertidige udmeldelse fortsat modtage det kommunale driftstilskud for barnet. Det årlige driftstilskud pr. barn er på 113.980 kr. for et vuggestuebarn og på 56.990 kr. for et børnehavebarn.

Udgifterne for Randers kommune ved den manglende forældrebetaling vil afhænge af, hvor mange forældre der vil benytte sig af en eventuel midlertidig udmeldelse og hvor længe den midlertidige udmeldelse står på.

Merudgiften for kommunen for den manglende forældrebetaling skal i første omgang findes indenfor dagtilbudsområdets samlede budget for 2022. De beskrevne merudgifter vil blive registreret og opgjort som en corona merudgift efter de retningslinjer, der er udmeldt af Randers Kommunes Økonomiafdeling. Omkostningerne ved den manglende forældrebetaling medtages i opgørelsen over coronarelaterede merudgifter, og vil indgå i den samlede fordeling af den statslige kompensation.

© Copyright 2022 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Dødsfald
Dødsfald
Randers
Bølge af indbrud i biler
Bølge af indbrud i biler
Randers
Havde både doping, hash og peberspray i hjemmet
Havde både doping, hash og peberspray i hjemmet
Randers
Viden om produkter og kvalitet
Viden om produkter og kvalitet
Randers
20 årig sigtet for grov vold - Knuste flaske i hovedet på 18 årig
20 årig sigtet for grov vold - Knuste flaske i hovedet på 18 årig
Randers
Jubilæum for løbekonceptet 'Parkrun' i Randers
Jubilæum for løbekonceptet 'Parkrun' i Randers
Randers
Dødsfald
Dødsfald
Randers
Klaverkvintet med unge danske talenter
Klaverkvintet med unge danske talenter
Randers
Hobrovejens Skole investerer i fremtiden med Virtual Reality
Hobrovejens Skole investerer i fremtiden med Virtual Reality
Randers
Så mange nye, små virksomheder fik Randers sidste år
Så mange nye, små virksomheder fik Randers sidste år
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder