Del på Facebook   Print siden

Randers Byråd behandler budget 2022-2025 første gang i dag

Randers
Mandag 20. september 2021 kl. 14:00

Randers Byråd behandler budget 2022-2025 første gang i dag
Foto: Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Randers Byråd behandler budget 2022-2025 første gang i dag

På et byrådsmøde d. 20/9 behandler Randers Byråd budget 2022-2025 første gang.

Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet indeholder en lang række forudsætninger som er oplistet i hovednotatet om basisbudgettet (og beskrevet nærmere i det uddybende notat). Blandt de vigtigste kan nævnes følgende forudsætninger:

Kompensation for demografi i overslagsår: Kompensationen for det demografisk betingede udgiftspres i kommunerne forhandles traditionelt kun for budgetåret. KL har derfor ikke forudsat en yderligere kompensation i overslagsårene i den tilskudsmodel som anvendes i budgetlægningen.

Det vurderes dog realistisk, at kommunerne også vil blive kompenseret fremadrettet. Derfor er der i basisbudgettet indregnet en forudsætning om kompensation for demografisk betingede merudgifter på 0,5 mia. kr. årligt i de kommende års økonomiaftaler. For Randers Kommune svarer det til merindtægter på 8,4 mio. kr. i 2023, 16,8 mio. kr. i 2024 og 25,2 mio. kr. i 2025). Selve kompensationens størrelse er behæftet med stor usikkerhed, idet dette vil afhænge af det finanspolitiske råderum på landsplan i de kommende år og kan blive kædet sammen med nye effektiviseringskrav til kommunerne.

Effektiviseringskrav: Der er indarbejdet et nyt effektiviseringstrin på 20 mio. kr. i 2025. Beløbet er (ligesom trinnet i 2024) placeret på en central konto til senere udmøntning. Beløbene i 2024 og 2025 forudsættes først udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2023-26.

Prisfremskrivning: Beslutningen om ingen prisfremskrivning af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser (udvalgte arter) er fastholdt uændret til og med 2023. Fra 2024 og frem er det forudsat, at prisfremskrivningen genindføres fuldt ud.

Med hensyn til minimumsnormeringer på børneområdet er der i basisbudgettet indarbejdet merudgifter i Randers Kommune svarende til den modtagne kompensation fra staten. Der er på den baggrund indarbejdet merudgifter på 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 22,7 mio. kr. i 2024 og frem til øgede normeringer. Finansieringen af de lokale beslutninger i Randers Kommune vedrørende minimumsnormeringer er henvist til budgetforhandlingerne (se særskilt notat herom).
Der er fortsat et stort pres på socialområdet som følge af en stor stigning i særligt dyre enkeltsager. Der er udarbejdet tre initiativer, der kan være med til at dæmpe den forventede fremtidige udgiftsvækst. Forvaltningen vurderer at disse initiativer i første omgang er tilstrækkelige og kan danne rygraden i en ny økonomisk handleplan for socialområdet. Som følge heraf er der i basisbudgettet ikke indregnet yderligere merudgifter på området.
Som nævnt er alle øvrige forudsætninger beskrevet nærmere i budgetmaterialet.

Ud fra de beskrevne forudsætninger kan det økonomiske råderum i basisbudget 2022-25 opgøres til gennemsnitligt 23,5 mio. kr. og der er et varigt råderum på 22 mio. kr. i 2025 og frem. Herudover er der i basisbudgettet indarbejdet en anlægspulje på 38,5 mio. kr. i 2025 som endnu ikke er udmøntet ligesom der under jordforsyning er afsat et årligt beløb på 3 mio. kr. til infrastruktur m.m. Desuden er der modtaget 28 mio. kr. i lånedispensation i 2022 der ligeledes kan indgå i råderummet efter fradrag af tilhørende ydelse (1,2 mio. kr. i 2023 og frem). Som led i den videre budgetproces skal der tages politisk stilling til om lånedispensationen skal udnyttes eller ej (herunder eventuel delvis udnyttelse).

En anden post - der også skal udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen - er de afsatte demografibeløb. Disse beløb er i basisbudgettet afsat på en central konto og udgør i alt 40,6 mio. kr. i 2022 stigende til 126,4 mio. kr. i 2025. Den største del af de beregnede beløb vedrører omsorgsområdet med 28,9 mio. kr. i 2022 stigende til 99,1 mio. kr. i 2025.

Ud over notaterne der gennemgår indholdet af basisbudgettet indeholder budgetmaterialet en række yderligere bilag, hvor hovedindholdet er gennemgået på budgetseminaret den 2. september. Det drejer sig bl.a. om notat om minimumsnormeringer på børneområdet samt analyse og initiativer vedrørende særligt dyre enkeltsager på socialområdet. Desuden vedlægges analyse af visitationen på hjælpemiddelområdet samt en række notater vedrørende kulturområdet. Materialet indeholder også oversigt over henviste sager/bevillinger der udløber samt ønsker fra fagudvalgene til budgetlægningen.

Basisbudgettet danner grundlag for den videre budgetlægning og kun de ændringsforslag som vedtages ved 2. behandlingen vil ændre på forslaget. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag er den 4. oktober 2021 kl. 10.00.

MED-systemet og høringsberettigede råd og nævn blev orienteret om budgetforslaget på onlinemøde den 3. september 2021. Høringsperioden løber fra 3. september til 16. september 2021, således at alle høringssvar kan ligge klar til byrådets 1. behandling af budgettet den 20. september 2021. Høringssvarene offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside - dog ikke høringssvar med personfølsomme oplysninger (sidstnævnte vil kun blive fremsendt til byrådets medlemmer).

Perioden 23.-25. september 2021 er afsat til de politiske forhandlinger om budget 2022-25. Den indgåede budgetaftale offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med eventuelle mindretalsaftaler og udtalelser fra byrådets partier/lister.

Økonomiudvalget har 2. behandling af budgettet den 7. oktober 2021 og byrådet har 2. behandling den 14. oktober 2021.

© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Et samarbejdende landdistriktsudvalg
Et samarbejdende landdistriktsudvalg
Randers
Sidste mulighed for at se Sinatra – en legende, er i dag
Sidste mulighed for at se Sinatra – en legende, er i dag
Randers
Fik du læst: Ugen der gik på Randersidag
Fik du læst: Ugen der gik på Randersidag
Randers
Politi sager i Randers og omegn
Politi sager i Randers og omegn
Randers
Verdo-skandalerne fortsætter:
Verdo-skandalerne fortsætter:
Randers
De ældre må ikke svigtes
De ældre må ikke svigtes
Randers
Plakater og skilteskove
Plakater og skilteskove
Randers
Hele 8 ud af 10 østjyder handler brugt
Hele 8 ud af 10 østjyder handler brugt
Randers
12 vælgermøder med fokus på unge
12 vælgermøder med fokus på unge
Randers
Vandet til byen, højvandsalarmen gik midt i morgenkaffen.
Vandet til byen, højvandsalarmen gik midt i morgenkaffen.
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder