Kender du Haslund Skov - regnskoven i sydvest?

Randers Opland S
Onsdag 20. juli 2022 kl. 15:00

Kender du Haslund Skov - regnskoven i sydvest?
Foto: Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Kender du Haslund Skov - regnskoven i sydvest?

Haslund Skov er det nærmeste man kommer en regnskov på vores breddegrader. Den fede lerbund, som blev dannet i Tertiærtiden for 50 millioner år siden, forhindrer vandet i at sive ned, så det regnvand som ikke finder vej til Værum Bæk, er dømt til at fordampe under træernes kroner. Resultatet er et skovbillede, der mange steder har præg af naturskov med mange arter af træer og buske og en rig flora og insektfauna.

Turlængde 1 - 1,5 km

Gennem de seneste 50 år har dele af Haslund Skov været drevet varsomt. Før den tid blev skoven anvendt til stævning og græsning. Selvom en del af Haslund Skov i dag er tilplantet med gran, ligger store dele af skoven hen som naturskov eller gammel stævningsskov.

En seværdighed er Værum Bæk, som med små vandfald og sideløb skærer sig ned gennem skoven i et naturligt slyngende forløb med meterhøje, ofte lodrette lerbrinker.

Haslund Skov ligger i en lavning mellem næsten 90 meter høje og afrundede bakker. Det kuperede landskab er skabt af is og smeltevandserosion under og efter den sidste istid.

Den gode bund

Under morænen findes tykke lag af havaflejret plastisk ler dannet tidligt i Tertiærtiden for ca. 50 millioner år siden. Hist og her træder de veladskilte askelag tydeligt frem i brinkerne langs Værum Bæk.

I Haslund Skov har lerbunden stedvist et højt kalkindhold. Kombineret med forekomsten af mange arter af buske og træer giver det rum for en interessant flora, både hvad angår blomster-, bregne-, mos- og svampelivet.

Af træer og buske forekommer druehyld, almindelig hvidtjørn, almindelig røn, hassel, benved, kvalkved, gråpil og bøg.

Langs Værum Bæk udvikler sig en frodig og naturlig askeskov med islæt af eg og elm. Her har skoven karakter af naturskov med vindfælder, henfaldne stammer og vild opvækst.

I skovens højere dele dominerer bøg. I den nordlige del af skoven findes partier med gamle ege. Mod syd er en smuk ellesump.


Foto: Randers Kommune

Flora i særklasse

Floraen omfatter klassiske muldbundsarter som hvid anemone, bingelurt, almindelig milturt, stor fladstjerne og stor nælde, der alle danner store bestande. Mere sporadisk træffes angelik, almindelig lungeurt, skovpadderok, fladkravet kodriver og nyrebladet ranunkel.

De mest urørte dele af Haslund Skov har en usædvanlig artsrig flora, hvor der indgår en række sjældnere planter. Blandt andet fladkravet kodriver, forskelligblomstret viol og de fredede orkidéer glat hullæbe, tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe, tætblomstret hullæbe, skovhullæbe og rederod.

Af mærkværdige svampearter forekommer herkules kæmpekølle og vinter-stilkporesvamp.
Foto: Randers Kommune

Fugle og insekter

Der er oplevelser at hente i Haslund Skov året rundt. Gennem foråret høres spætmejse, blåmejse, rødhals, jernspurv og gærdesmutte. Og den lidt viltre skov rummer talrige ynglemuligheder for både små og større fugle. Foruden ovennævnte træffes solsort, sortmejse, bogfinke, skovskade, ringdue, gransanger, krage og spurvehøg.

Fra det sene efteråret og vinteren igennem ses mejsetog - flokke af småfugle domineret af mejsearter. I vintermånederne undertiden kvækerfinker i flok.

Skovens insektliv er et kapitel for sig. Her træffes bl.a. sommerfugle, blomsterbukke, rovbiller, løbebiller og mariehøns, ligesom Værum Bæk levested for vandkær.

En fredet privatskov

Den 17. december 1979 blev Haslund Skov fredet i overfredningsnævnet. I kendelsen hedder det, at områdets nuværende karakter skal bevares som en usædvanligt artsrig løvblandingsskov.

De geologiske og botaniske interesser er de væsentlige fredningsgrunde. Desuden må vandløb og terrænformer ikke ændres, og skoven skal drives ved plukhugst. Genplantning af nåletræ må kun finde sted i gamle nåleskovsbevoksninger.

I fredningskendelsen står, at skoven skal være åben for offentligheden jævnfør de almindelige regler i naturbeskyttelsesloven. Men da skoven er privatejet, er det ikke tilladt at færdes udenfor skovvejene.

Haslunds Skov største seværdighed er Værum Bæk med små vandfald og meterhøje lerbrinker omgivet af artsrige krat, men den er desværre vanskelig at opleve.

Et net af skovveje gør heldigvis en spadseretur mulig, så man kan få et fint indtryk af skovens artsrigdom af træer, buske, planter, insekter, svampe, fugle og dyr.
© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.