Del på Facebook   Print siden

Nyt boligområde på vej i Spentrup?

Omegn
Mandag 18. januar 2021 kl. 17:00

Nyt boligområde på vej i Spentrup?
Arkiv billede


På et udvalgsmøde d. 21/1 skal udviklingsudvalget i Randers Kommune tage stilling til en indstilling fra fagenheden om et nyt boligområde i Spentrup.

Boligområdet skal efter planen udstykkes ved Jennumvej i Spentrup og rumme 34-36 boliger.

Sagsfremstilling

Udviklingsudvalget har den 23. maj 2019 igangsat planlægning for boliger ved Jennumvej i Spentrup.

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalplan 695 og Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2017, der er i bilag 1 og bilag 2.

Planforslagene skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden de kan vedtages endeligt.

Planforslagene omfatter en udstykning med mulighed for 34-36 boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse. Ejendommen er privatejet og er i dag delvist anvendt som automekaniker og landbrugsjord. Vandmiljø Randers ejer det sydlige areal hvor der er etableret regnvandsbassin.

Projektet forudsætter nedrivning af eksisterende bebyggelse, som ikke er registreret som bevaringsværdig.

Området er ca. 3,3 ha og afgrænses mod nord og vest af bebyggelse, mod øst og syd af Birke alle og åbne marker. Området vejforsynes via Jennumvej.Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål med mulighed for tæt-lav bebyggelse, rekreative formål samt et regnvandsbassin.

Lokalplanforslaget inddeler området i 2 delområder. Delområde I udlægges til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse samt fælles opholdsarealer. Delområde II udlægges til teknisk anlæg i form af regnvandsbassin.

Bebyggelsen nord for den øst-vest gående fordelingsvej kan opføres i maks 2 etager i en højde af maks 8,5 meter.

Bebyggelsen syd for den øst-vest gående fordelingsvej kan opføres i maks 1 etage med en højde på maks 6 meter.

De omkringliggende huse har primært facader i tegl og saddeltag eller valmet tag. For at skabe sammenhæng med omgivelserne, skal bebyggelse inden for lokalplanens område opføres med facader i blank murværk, træ eller en kombination heraf.

Hvis mere end 50 % af boligbebyggelsens facade består af træ, skal tage opføres som saddeltag, for at tilpasse arkitekturen til den omkringliggende bebyggelse.

Forhaverne ved de smalle grunde vil blive præget af belægning. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om, at hegn i skel mellem forhaverne skal etableres som levende hegn. Dette skal være med til at sikre et grønt udtryk langs boligvejen.

Lokalplanområdet ligger i et område med en naturlig lavning, og lokalplanforslagets bestemmelser tager derfor særligt hensyn til regnvandshåndtering og klimatilpasning via terrænreguleringer.

Lokalplanen sikrer, at området kobles på bydelens øvrige stinet via en stiforbindelse mod vest til den eksisterende sti der løber langs lokalplanens vestlige grænse.

Gældende lokalplan

Området er delvist omfattet af gældende Lokalplan 262-P. Lokalplanen ophæves delvist ved offentliggørelsen af den endelig vedtagelse af Lokalplan 695.

Forhold til kommuneplanen
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da hele lokalplanområdet ikke er rammebelagt. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 43 til kommuneplanen. Med tillægget udlægges en ny ramme til boligformål som gælder for lokalplanens område. Bolig- og erhvervsrammen aflyses og arealet overføres til centerrammen. Der udlægges en ny ramme til regnvandsbassin. Samtidig reduceres en boligramme i den nordøstlige del af Spentrup, dette område er kommunalt ejet.

Fordebat

Der har været afholdt fordebat fra den 26.10.2020 til den 09.11.2020.

Der er i alt kommet 3 høringssvar i fordebatten. De kan ses på høringsportalen via dette link: https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/boligomraade-og-regnvandsbassin-ved-jennumvej-i-spentrup-fordebat/

2 af høringssvarene omhandler bekymringer angående udnyttelsen af området. Bebyggelse er ikke ønsket, da det ifølge høringssvaret vil betyde fald i ejendomsværdi for naboer, øget trafik, fratage udsigt og fald i livskvalitet. Svarene indeholder forslag til kun at bygge én række huse, flytte projektet om på modsatte side af Birke Allé og/eller i stedet etablere en park i området.

Ét af høringssvarene er fra Museum Østjylland, som redegør for tidligere forundersøgelse på arealet og hvordan eventuelle fortidsminder skal håndteres.

Svarene har ikke medført ændringer af forslag til kommuneplantillægget.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Planerne omfatter et mindre område på lokalt plan

- Planerne område indeholder ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens §3.

- Planerne vurderes ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

- Der forventes med planerne en øget trafikmængde på Jennumvej. Stigningen vurderes ikke værende væsentlig, og det vurderes, at det eksisterende trafiknet kan håndtere dette.

- Planerne indeholder bestemmelser som skal beskytte boliger mod trafikstøj

- Planernes område ligger i område med drikkevandsinteresser. Planlægningen muliggør ikke arealanvendelse der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

- Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene.

Delegation

Vedtagelse af planerne kan ikke delegeres, da kommuneplantillægget omfatter kommunalt ejet areal.

Økonomi

Der forventes ikke kommunale udgifter i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Der udtages et kommunalt ejet areal fra kommuneplanen, som var udlagt til boligformål. Arealet er ikke lokalplanlagt, men der udgår således potentielle muligheder for udstykning og salg af kommunale grunde, og dermed indtægt fra det


© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Omegn

Spiritusbilist kørte 100 km/t på Hadsund Broen
Spiritusbilist kørte 100 km/t på Hadsund Broen
Omegn
Borgerne kæmper for deres bank
Borgerne kæmper for deres bank
Omegn
Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund aflyst for andet år i træk.
Beauté Pacifique Kvindeløb i Hadsund aflyst for andet år i træk.
Omegn
Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner gør klar til faste vaccinationssteder
Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner gør klar til faste vaccinationssteder
Omegn
Mariagerfjord Golfklub søger Greenkeeper
Mariagerfjord Golfklub søger Greenkeeper
Ledige job
Inger Støjberg åbner firma  i Hadsund
Inger Støjberg åbner firma i Hadsund
Omegn
Mariagerfjord Golfklub søger Deltids Klubsekretær
Mariagerfjord Golfklub søger Deltids Klubsekretær
Omegn
Borgerne har ventet i mere end 60 år, - nu kommer der cykelsti!
Borgerne har ventet i mere end 60 år, - nu kommer der cykelsti!
Omegn
Skulpturel bæredygtighed.
Skulpturel bæredygtighed.
Omegn
Isbryderen Jakob Peter på arbejde i Mariagerfjord
Isbryderen Jakob Peter på arbejde i Mariagerfjord
Omegn
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder