Del på Facebook   Print siden

Forslag til Lokalplan - omdannelse af Gjerlev-Enslev Skole.

Omegn
Lørdag 28. november 2020 kl. 14:59

Forslag til Lokalplan - omdannelse af Gjerlev-Enslev Skole.

.
Økonomiudvalget Randers Kommune

DAGSORDEN 30. NOVEMBER 2020 KL. 14.30


Forslag til Lokalplan 721 - omdannelse af Gjerlev-Enslev Skole.

Vedtagelse af forslag til offentliggørelse


Resume
Udviklingsudvalget har den 18.06.2020 igangsat ny planlægning for omdannelse af Gjerlev-Enslev Skole.

Den nye planlægning giver mulighed for at området udlægges til offentligt formål, lettere erhverv og rekreative formål.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget og økonomiudvalget,

1. at Forslag til Lokalplan 721 godkendes til offentlig høring i 4 uger,

2. at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget,

3. at det afsatte rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til byggemodning i
lokalplan 646 tilbageføres til rammen for byggemodning,
boligformål,

4. at den frigivne anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til byggemodningen
aflyses,

5. at det afsatte rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til salgsindtægter
tilbageføres til rammen for salg af byggegrunde, boligformål.

Sagsfremstilling

Udviklingsudvalget har den 18. juni 2020 igangsat planlægning for omdannelse af Gjerlev-Enslev Skole.

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalplan 721, der er i bilag 1.

Planforslaget skal fremlægges i offentlig høring i 4 uger, inden det kan vedtages endeligt.

Planforslaget omfatter et område i den østlige del af Gjerlev by. Området og bygningerne har tidligere fungeret som skole. Området er ca. 5 ha og afgrænses mod øst og syd af Tønagervej. Mod vest afgrænses området af en cykel- og gangsti og mod nordvest afgrænses området af boligområderne ved Alsagervej og V.G. Andersens vej. Mod nordøst afgrænses området af markskel. Området ligger i byzone, og skal forblive i byzone.Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt formål, lettere erhverv og rekreative formål. Planforslaget skal sikre, at der skabes et grønt område i forbindelse med Gjerlev aktivitetshus samt et udendørs aktivitetsområde i forlængelse af halbygningen.

Bebyggelse kan opføres i maks 2 etager og i en højde af maks 8,5 meter.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at eksisterende sti, opstammede træer og lunde skal bevares, samt at der kan opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.lign. som understøtter de rekreative arealer.

Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, og lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser om, at vand fra veje og parkeringspladser ikke må nedsives.

Gældende lokalplan

Området er delvist omfattet af lokalplan 20-N og helt omfattet af Lokalplan 646. Lokalplanen 20-N ophæves for den del der erstattes af Lokalplan 721, mens lokalplan 646 ophæves i sin helhed ved offentliggørelsen af den endelig vedtagelse af Lokalplan 721.

Forhold til kommuneplanen
Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til blandet bolig og erhverv.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering

Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

Lokalplanen ikke giver mulighed for andre formål end der allerede findes i lokalplanområdet samtidig med at friarealerne sikres til rekreative arealer.

Der er særlige drikkevandsinteresser i området, påvirkningerne er dog vurderet til at være ikke-væsentlige, idet de er håndteret i lokalplanen

Der er ingen negative konsekvenser for de by-arkitektoniske værdier, da der ikke gives mulighed for yderligere bebyggelse.
Eksisterende bebyggelse kan dog erstattes af ny indenfor byggefelterne.

Der er ingen negative konsekvenser for landskabelige værdier, da der ikke gives mulighed for yderligere bebyggelse.

Der er ingen negative konsekvenser for kulturarv, da der ikke er udpegede kulturmiljøer i området.

Museum Østjylland oplyser, at der er registreret fortidsminder i nærheden af lokalplanområdet. Da lokalplanen ikke giver mulighed for yderligere bebyggelse og sikrer friarealerne til rekreative arealer, vil der være ingen eller minimale konsekvenser for de arkæologiske interesser.

Planens område indeholder ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens § 3, særlige værdifulde landskaber, m.m
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan.

Delegation
Byrådet har besluttet, at vedtagelsen af visse planer delegeres.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen sker i udviklingsudvalget, da der er tale om en lokalplan uden principiel betydning.

Hvis der ikke kommer høringssvar i den offentlige høring, vil forvaltningen kunne vedtage lokalplanen endeligt.
Økonomi
Der er primært tale om kommunalt ejet jord og det vil derfor medføre forsatte kommunale driftsomkostninger på områderne.

Der er i budgettet for områdefornyelsen i Gjerlev afsat midler til forskønnelse og renovering på arealerne omkring Gjerlev Aktivitetshus samt afsat midler til indretning af nye grønne byrum og mødesteder. Midlerne kan ikke bruges til driftsopgaver.

På jordforsyningsbudgettet er der afsat 5,5 mio. kr. til byggemodning i lokalplan 646, hvoraf 2,6 mio. kr. den 20. maj 2019 er frigivet til byggemodning af 8 åben/lav byggegrunde. Der er tillige afsat indtægtsbudget på 2,3 mio. kr. til indtægterne for salg af grundene. Disse bevillinger tilbageføres til rammerne for henholdsvis byggemodning og salg af grunde boligformål.
Videre proces
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.


Forslag til Lokalplan 721 sendes i offentlig høring i 4 uger.


Efter høringen forelægges planforslaget til endelig vedtagelse.

• PDFBilag 1: Forslag til LP721© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Omegn

Hadsundbroen holder natlukket de næste par dage
Hadsundbroen holder natlukket de næste par dage
Omegn
Volstrup Golf søger en vært eller værtspar
Volstrup Golf søger en vært eller værtspar
Omegn
Kender du Assentoft Bakker?
Kender du Assentoft Bakker?
Omegn
Helleanlæg eller gang- og stitunnel på Birke Alle i Spentrup?
Helleanlæg eller gang- og stitunnel på Birke Alle i Spentrup?
Omegn
Kender du Rejstrup Plantage?
Kender du Rejstrup Plantage?
Omegn
Mejlby: Hele huset lugtede af røg
Mejlby: Hele huset lugtede af røg
Omegn
Hadsundbroen holder natlukket i næste uge
Hadsundbroen holder natlukket i næste uge
Omegn
Derfor risikerer nogle midtjyder sort skærm i løbet af januar
Derfor risikerer nogle midtjyder sort skærm i løbet af januar
Omegn
Ekstra bevilling på 1,5 million kroner til områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing
Ekstra bevilling på 1,5 million kroner til områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing
Omegn
4 sigtelser til bilist på Stationsvej i Spentrup
4 sigtelser til bilist på Stationsvej i Spentrup
Omegn
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder