Danskerne vil gerne arbejde frivilligt i idrætsforeninger – men på nye måder

3. oktober 2023
Danskerne vil gerne arbejde frivilligt i idrætsforeninger – men på nye måder

Nye syn på frivilligheden

Idrætsforeningerne er fortsat der, hvor flest danskere er frivillige. Samtidig er en del foreninger udfordret af, at flere og flere ønsker at engagere sig i mere afgrænsede opgaver og i kortere perioder, viser en ny undersøgelse. DIF og DGI vil i Bevæg dig for livet-samarbejdet skabe bedre match mellem foreninger og potentielle frivillige.

Mere end hver tiende dansker mellem 15 og 90 år har indenfor det seneste år været frivillige i en idrætsforening. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DGI og Danmarks Idrætsfor-bund. Idræt er fortsat det område med flest frivillige, og yderligere 11 pct. af respondenterne i under-søgelsen angiver, at de er interesseret i at udføre frivilligt arbejde på idrætsområdet.

Ikke desto mindre er der en del foreninger, der enten har udfordringer med at tiltrække frivillige eller er bekymrede for rekrutteringen de kommende år.

De frivillige i idrætsforeningerne gør en kæmpe forskel i hverdagen. Uden dem var der ingen for-eningsaktiviteter. Heldigvis vil rigtig mange gerne være frivillige. Når undersøgelsen viser, at mange gerne vil være med til at arrangere konkrete og enkeltstående aktiviteter, er det en oplagt mulighed for foreningerne at gribe. For det vil aflaste dem, der tager det store ansvar ved eksempelvis at engagere sig i bestyrelsesarbejdet, som er en kerneopgave i foreningslivet. Jeg er rigtigt glad for, at DIF og DGI sætter fokus på, hvordan de kan få flere frivillige, også i fremtiden. Regeringen vil fortsætte det igangværende arbejde med at lette bureaukratiske byrder for vores foreningsliv, så det bliver nemmere at være frivillig fremover, siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

Undersøgelsen viser, at danskerne har et positivt syn på frivilligheden. 86 procent ser det at være frivillig som noget positivt, og 87 procent mener, at foreningslivet er vigtigt for lokalsamfundet, hvilket vækker glæde i DGI og DIF.

Undersøgelsen understreger, at rigtig mange er klar til at gøre en forskel i idrætsforeningerne, hvilket er både glædeligt og afgørende. Samtidig skal vi i højere grad anerkende nye måder at være frivillig på, og når vi møder foreningsledere på uddannelser og på deres hjemmebane, skal vi hjælpe til at nye typer frivillige bidrager side om side med trofaste ildsjæle, siger Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Samtidig oplever næsten to tredjedele af de frivillige på idrætsområdet at bidrage til at øge trivsel og til at skabe fællesskaber på tværs af sociale skel.

Samtidig med, at der i befolkningen er stor interesse for at være frivillig, peger en fjerdedel af forenin-gerne i DGI og DIF i en foreningsundersøgelse på, at det er svært at sikre udvikling i foreningen, fordi der mangler frivillige. I lyset af, at der aldrig før har været så mange medlemmer i idrætsforeningerne som i dag, kalder det på handling.

Derfor ønsker DIF og DGI de kommende år at udvikle det frivillige engagement, sætte fokus på matchmaking mellem foreninger og potentielle frivillige og synliggøre de mange fordele ved at være frivillig blandt andet via kampagner.

Frivilligheden er under opbrud. Undersøgelsen bekræfter, at en stigende andel ønsker at være frivillig ved at gøre en forskel og hjælpe andre på mere afgrænsede områder. Det kan godt være svært at matche, når man står i en forening og virkelig mangler hænder. Derfor skal vi hjælpe foreningerne med at matche potentielle frivillige med de rette opgaver. I Bevæg dig for livet-samarbejdet har vi gode erfaringer med at arbejde med adfærdsprincipper i rekrutteringen af medlemmer. De samme principper vil vi rulle ud på frivillighedsområdet, siger næstformand i DIF Thomas Bach.

Flere frivillige og nye måder at være frivillig på bliver ét af de store samarbejdsområder i DGI og DIFs Bevæg dig for livet-samarbejde frem mod 2030. Her kommer man blandt andet til at arbejde med temaerne:

Tiltrække frivillige med særligt fokus på udvalgte målgrupper
Styrke foreningerne indenfor ledelse og organisering af arbejdet med frivillighed

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen består af to delundersøgelser. En foreningsundersøgelse besvaret af 2850 foreningsformænd hos DIF og DGI, og en befolkningsundersøgelse foretaget af Epinion besvaret af 5.014 danskere mellem 15 og 90 år

Danskernes syn på frivillighed:

87 procent ser idrætsforeninger som vigtigt for lokalsamfundet
86 procent har et positivt syn på frivillighed
Potentielt frivillige motiveres af at hjælpe andre, indgå i et socialt fællesskab og bruge personlige kompetencer
De største barrierer er manglende tid, manglende kompetencer og manglende kendskab til muligheder

Foreningernes holdning:

44 pct. af foreningsformædene svarer, at de har meget store/store udfordringer med rekrutte-ring af frivillige til bestyrelse og udvalg og 36 pct. har meget store/store udfordringer med rekruttering af trænere og instruktører
27 pct. af foreningsformændene forventer ikke at have tilstrækkelig med frivillige og overskud i hverdagen til at kunne udvikle foreningen

Om Bevæg dig for livet:
Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partner-skabsaftale i dansk idræts historie – en aftale, der går under navnet Bevæg dig for Livet og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden og TrygFonden indgår i et tæt partnerskab med DIF og DGI om at realisere visionen.