Annonce
Del på Facebook   Print siden

Byudvikling i Øster Tørslev ønskes sat i gang

Randers Opland N
Onsdag 24. august 2022 kl. 12:00

Byudvikling i Øster Tørslev ønskes sat i gang
Foto: Randersidag.dk


Af Carina Kondrup

Byudvikling i Øster Tørslev ønskes sat i gang

På et udvalgsmøde i Erhvervs- og Planudvalget den 24. august skal udvalget tage stilling om kommuneplanlægning af byudvikling i Øster Tørslev skal sættes i gang som beskrevet

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 14.06.2021 Kommuneplan 2021. Der indkom to ønsker om byudvikling af landbrugsejendomme vest for Øster Tørslev – høringssvar 34 (Tjørnevej 5) og høringssvar 57 (Gjerlevvej 23). Byrådet besluttede, ”at der indledes en dialog med ansøgere om en proces i Øster Tørslev, som undersøger mulighederne for ny anvendelse på de konkrete arealer”.

Forvaltningen har modtaget en revideret ansøgning fra ejeren af Tjørnevej 5 og har været i dialog med ejeren af Gjerlevvej 23. Derudover har ny ejer af Bakkegårdsvej 11 indsendt ønske om at ændre ejendommen fra autohandel til blandet bolig- og erhvervsformål. Ansøgningerne er i bilag 1.

Den foreslåede planlægning vil imødekomme disse ønsker, og sikre at byen udvikles. Samtidig ajourføres planlægningen for et kommunalt ejet grønt område bag Gjerlevvej 50. Oversigtskort er i bilag 2.

Øster Tørslev

Øster Tørslev ligger 16 km nordvest for Randers by og har ca. 800 indbyggere. Øster Tørslev er i kommuneplanens bymønster udpeget som lokalby, hvor der skal være mulighed for byudvikling. Byen har skole, hal, købmand, ældrecenter og daginstitution samt flere mindre erhvervsområder.

Ifølge befolkningsprognose 2022-2035 forventes en årlig tilvækst på 6 pers/år de næste 12 år, svarende til behov for knap 40 boliger frem til 2035. Der er i dag 10 ledige kommunale grunde ved Sandhøjen i den nordlige del af Øster Tørslev og i 2022 lokalplanlagt for 12 private tæt-lav boliger ved Gjerlevvej midt i byen (lokalplan 730).

Områderne

A. Ved Tjørnevej/Gjerlevvej foreslås udlagt et område til ca. 30 boliger med en blanding af åben-lav og tæt-lav boliger. Området ligger naturskønt med udsigt over Øster Tørslev Å. Det omfatter ca. 2,6 hektar af to landbrugsejendomme. På Tjørnevej 5 er landbruget ophørt og staldbygningerne i forfald, mens stuehuset forventes bevaret. Gjerlevvej 23 er et ældre landbrug med enkelte kvæg, heste og får. Landbruget forventes afviklet, når der senere udarbejdes lokalplan for området.

B. Bag Gjerlevvej 50 foreslås et kommunalt ejet grønt område udpeget til rekreativt rammeområde. Området anvendes i dag anvendes til ’skoleskov’, mountainbike-bane og boldbane. Vandmiljø Randers har et nyere regnvandsbassin i området.

C. Bakkegårdsvej 11 er i dag et autoværksted med tilknyttet bolig. Området er udlagt til erhverv, men ejer ønsker at sikre muligheden for bolig. Ejendommen ligger isoleret og grænser op til ældrecenter mod vest, boliger mod nord og grønt område mod øst og syd.

D. Nord for Øster Tørslev er et landbrugsareal udpeget til mulig fremtidig byvækst. Der ligger to fredede gravhøje i området. Indenfor 100 m beskyttelseszone fra disse kan der ikke ske byudvikling. Der er drikkevandsinteresser i området og udfordringer med spildevandshåndtering. Området foreslås derfor enten reduceret eller at udgå.

Eksisterende planforhold

Ingen af områderne er omfattet af lokalplan i dag.

Ejendommen Bakkegårdsvej 11 er i Kommuneplan 2021 udlagt til let industri og håndværk i miljøklasse 2-3 som rammeområde 5.03.E.3. Rammen er i dag byggeri i 2 etager, 8½ meters højde og max. 35%.

De to landbrugsejendomme Tjørnevej 5 og Gjerlevvej 23 og de grønne områder bag Gjerlevvej 50 er ikke omfattet af kommuneplanens rammer.

Retningslinjer

På arealer vest for byen (område A) skal der tages hensyn til klimatilpasning, idet de lavtliggende arealer nær åen er i risiko for at blive oversvømmede ved skybrud (retningslinje Kl. 5). Disse områder indgår ikke til bebyggelse, og der forventes krav om at tilbageholde regnvand i boligområdet for at reducere risikoen for oversvømmelser.

De øvrige områder (B, C og D) er omfattet af drikkevandsinteresser, da de ligger i indvindingsoplandet til Øster Tørslev Vandværk (retningslinje Gr. 5). I planlægningen skal der redegøres for, hvordan der tages hensyn til at beskytte grundvandet. Nord for byen er der især drikkevandsinteresser vest for Stangerumvej.

Den forventede planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår arealudlæg og anvendelse. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

Fordebat

Da planlægningen vurderes at udgøre en væsentlig ændring af kommuneplanen, er det et krav i planloven, at byrådet skal indkalde idéer og forslag til planlægningen. Forvaltningen foreslår, at fordebatten fastsættes til 4 uger, og at der afholdes borgermøde.

Forslag til fordebathæfte ses i bilag 3, og hovedtemaerne bliver følgende:

- Er der særlige hensyn, der skal varetages i planlægningen vest for Øster Tørslev?

- Skal mulig fremtidig byudvikling mod nord ved Stangerumvej udgå eller reduceres?

- Er der andre områder i Øster Tørslev, som bør indgå i byudviklingen?

Indkomne bemærkninger blive fremlagt i forbindelse med vedtagelse af planforslaget medmindre de har en karakter, som forudsætter politisk stillingtagen.

Principper for planlægningen

Et boligområde vest for Øster Tørslev vil bidrage positivt til byens udvikling og give nye anvendelsesmuligheder for to bynære landbrug i overensstemmelse med ejernes ønsker. Område A ligger attraktivt med udsigt mod vest til Øster Tørslev Å.

De øvrige ændringer (B, C og D) har mest karakter af at ajourføre planlægningen til de faktiske forhold. Forvaltningen anbefaler at planlægningen tager afsæt i følgende principper:

Område A - Afgrænsningen af det bebyggelige områder følger en naturlig skrænt, så de lavtliggende områder nær åen ikke bebygges. Mindst 5% friareal skal placeres indenfor det bebyggelige område. Der skal sikres plads til fælles parkering.

Planlægningen skal muliggøre, at de to ejendomme enten kan udnyttes hver for sig eller samlet. En samlet plan vil give større fleksibilitet i placering af boliger, grønt område og parkering samt plads til at tilbageholde regnvand. Byggeforhold: Åben-lav og tæt-lav boliger i indtil 2 etager og 8½ meters højde. Max. 40% bebyggelse.

Område B - Anvendelse til rekreative formål (offentlige fritidsformål, bypark og lignende).

Ingen byggemulighed, bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse. Tekniske anlæg som f.eks. regnvandsbassiner kan etableres under hensyn til drikkevandsinteresser i området. Det nye rekreative område B foreslås desuden at indgå i kommuneplanens retningslinje for grøn struktur.

Område C – Anvendelse foreslås ændret til blandet bolig og erhverv i miljøklasse 1-3. Byggeforhold (uændret): max. 2 etager, 8½ meters højde og max. 35% bebyggelse. Der tilføjes en særbestemmelse om, at der ikke må være aktiviteter, som risikerer at forurene grundvandet.

Område D – Der er udpeget ca. 11,3 hektar til ’mulig fremtidig byvækst’. Området foreslås enten at udgå af denne udpegning eller reduceret til ca. 2 hektar øst for Stangerumvej.

Miljøforhold

Der er foretaget en indledende screening for miljøvurdering af planlægningen. Planlægningen forventes ikke at kræve miljøvurdering, men der skal redegøres for grundvandsforhold.

Området vest for Øster Tørslev har risiko for oversvømmelse af de lave arealer langs åen ved skybrud. Disse arealer foreslås friholdt for bebyggelse.

Området nord for Øster Tørslev har fredede gravhøje, drikkevandsinteresser og udfordringer med spildevandshåndtering, hvilket gør byudvikling vanskelig.

Endvidere bemærkes, at Øster Tørslev i dag forsynes med naturgas.


Bilag

PDFAnsøgninger fra Tjørnevej 5 (uddrag) og Gjerlevvej 23
PDFOversigtskort
PDFDebathæfte ØsterTørslev
© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers Opland N

Lokal forfatter holdt bogreception på Overgaard gods
Lokal forfatter holdt bogreception på Overgaard gods
Randers Opland N
Nørhald Kunstforening åbner dørene til Lokaludstillingen 2023
Nørhald Kunstforening åbner dørene til Lokaludstillingen 2023
Randers Opland N
Erhvervslejemål: Nyistandsat kontor i Hadsund med tilgang til køkken og parkering
Erhvervslejemål: Nyistandsat kontor i Hadsund med tilgang til køkken og parkering
Randers Opland N
Åbent hus i Skovhaven Hadsund
Åbent hus i Skovhaven Hadsund
Randers Opland N
Fårup-virksomhed vinder DI’s Initiativpris 2023
Fårup-virksomhed vinder DI’s Initiativpris 2023
Randers Opland N
Kronprinsparrets Sociale Pris gik til Havndal-indsats
Kronprinsparrets Sociale Pris gik til Havndal-indsats
Randers Opland N
Ålum Forsamlingshus fejrer 100-års jubilæum
Ålum Forsamlingshus fejrer 100-års jubilæum
Randers Opland N
40 mennesker i Mariager holdt vejret
40 mennesker i Mariager holdt vejret
Randers Opland N
Winebattle på Færgekroen i Hadsund Syd
Winebattle på Færgekroen i Hadsund Syd
Randers Opland N
Musikalsk foredrag om Badehotellet i Mariager
Musikalsk foredrag om Badehotellet i Mariager
Randers Opland N
Tilbudsaviser og magasiner m.m:
Regionale nyheder